intelligence

Jeg lurer på om min personlige datamaskin kan sies å være en del av min intelligens mens jeg bruker den. Er jeg er "smartere" nå mens jeg sitter foran tastaturet? Svaret kommer selvsagt an på hvordan 'intelligens' defineres.

Jeg tar utgangspunkt i det engelske ordet 'intelligence' og slår opp i min kopi av Oxford Dictionary of English. Der finner jeg at at ordet kommer fra det latinske verbet intellegere ('forstå'), som er sammensatt av inter og legere, som betyr henholdsvis 'mellom' og 'velge'. Det står også at det brukes i betydningene: (1) evnen til å samle og anvende informasjon og (2) informasjonen innsamlet som beslutningsgrunnlag. (På norsk ville jeg brukt intelligens i den første betydningen og etterretning i den andre.)

Med utgangspunkt i opprinnelsen og de to anvendelsene nevnt over, velger jeg å definere intelligens som et system som tar valg – et beslutningssystem bestående av et informasjonslager med metoder for innsamling og fremhenting av informasjon fra dette lageret. I tillegg må systemet innbefatte funksjonalitet som tar selve valget/(be)slutningen basert på tilgjengelig informasjon (fra lageret og sanntidsinformasjon).

Jeg jobber mye på kommandolinjen. Hver kommando registreres i en fil – et informasjonslager. Når jeg har jobbet på et av prosjektene mine – lager jeg en liten beskjed til meg selv i versjonskontroll-systemet om hva jeg har gjort og kanskje noen ord om hva som er det neste som bør gjøres. Jeg tar også tids-stemplede fotografier som lagres på datamaskinen. Informasjon om epost- og sms-korrespondansen blir også lagret i datamaskinen. Jeg har (mer eller mindre effektive) metoder for fremhenting av informasjon fra disse lagrene, og bruker ofte informasjon derfra som beslutningsgrunnlag.

Av argumentasjonen over kan jeg slutte at datamaskinen er en del av min intelligens og at jeg, i det øyeblikk jeg reiser meg og går, blir betydelig dummere.

Send kommentar

Dato: [2016-12-26 ma.]

Forfatter: Thomas Nordli

Created: 2018-06-24 sø. 08:11

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate